19 lipca 2018

Komunikat w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie  z  dniem  1 września 2018 roku zmian w przepisach  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 r. poz. 967) w zakresie oceny pracy nauczyciela,  Zachodniopomorski Kurator Oświaty,  jako organ nadzoru pedagogicznego  nad szkołami, placówkami i placówkami doskonalenia nauczycieli na terenie województwa zachodniopomorskiego, w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki obowiązany jest ustalić Regulaminy  określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/ placówki oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły/ placówki przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Informuję, że do organów prowadzących szkoły/placówki, placówki doskonalenia nauczycieli zostały przesłane projekty przedmiotowych Regulaminów w celu uzyskania porozumienia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z  art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę/placówkę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 tejże ustawy, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty.

wz. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Jerzy Sołtysiak
Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty

Załączniki