10 grudnia 2018

Komunikat IBE – Badanie TIMSS umiejętności dzieci w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych w czwartym oraz ósmym roku nauki szkolnej w terminie od 1 kwietnia do 24 maja 2019 roku

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych
z województwa zachodniopomorskiego!

Na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Instytut Badań Edukacyjnych w kwietniu i maju 2019 r. przystąpi do przeprowadzenia w Polsce badania głównego w kolejnej edycji programu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), który jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych programów badania osiągnięć uczniów. Mierzy on umiejętności dzieci w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych w czwartym oraz ósmym roku nauki szkolnej. Badanie jest organizowane co cztery lata przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie.

W Polsce uczestniczą w nim wyłącznie uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej. Do badania wylosowano 150 szkół podstawowych w całym kraju.

Badanie odbędzie się w okresie 1 kwietnia — 24 maja 2019 r.

Program TIMSS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacyjnym na świecie. Jego założenia i wskaźniki służą do określania celów rozwoju systemów edukacji oraz monitorowania ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.

Udział w badaniu TIMSS jest dla uczniów oraz szkół dobrowolny i anonimowy (udział uczniów wymaga zgody rodziców). Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki badania na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, miejscowości i regionów). Wyniki badania mogą jednak stanowić cenne źródło informacji dla kuratorów oświaty i dyrektorów szkół, gdyż pozwalają na dokonanie zobiektywizowanej oceny efektywności nauczania badanych przedmiotów na pierwszym etapie edukacji w Polsce na tle innych państw. W celu uzyskania reprezentatywnych wyników, zgodnie ze standardami badania TIMSS dopuszcza się jedynie niewielką skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie wyznaczonego limitu powoduje wyłączenie kraju z bazy porównań międzynarodowych.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronach Instytutu www.ibe.edu.pl oraz IEA www.iea.nl.

Dodatkowych wyjaśnień udziela Pani Joanna Kaźmierczak, członek Zespołu Badawczego IBE (numer telefonu: 22 24 17 121, adres poczty elektronicznej: j.kazmierczak@lbe.edu.pl.

Zachęcamy szkoły do udziału w badaniach.