12 czerwca 2018

,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego,

z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Kompleksowym programie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowanym do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim.

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa zachodniopomorskiego realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” , finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa (w województwie zachodniopomorskim 300 osób) w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

Grupa docelowa: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa zachodniopomorskiego (min. 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba).

Z projektu wykluczeni są dyrektorzy/ szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot. szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących (strona MEN: https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/aktualizacja-zestawienia-szkol-i-placowek-objetych-wsparciem-i-planowanych-do-objecia-wsparciem-w-ramach-dzialania-2-10-po-wer/).

Realizatorem programu na terenie 4 województw, w tym zachodniopomorskiego jest Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, które już rozpoczęło rekrutację. Formularz zgłoszeniowy dla dyrektorów woj. Zachodniopomorskiego (http://www.frr.org.pl/formularz-zachpom/).

Projekt obejmuje:

  1. Szkolenia dla kadry kierowniczej – trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne – od kwietnia do września 2018r. Zapewniony jest bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie (gwarantowany dla uczestników mieszkających w innych miejscowościach niż te, w których zlokalizowane są szkolenia).
  2. 24 godz. indywidualnego wsparcia/doradztwa na miejscu w szkole/placówce dla uczestników (od 1 października 2018r do 30 czerwca 2019r.). Zadaniem doradcy jest pomoc w rozwiązaniu problemów organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych.

Rekrutacja do projektu pn. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających w województwie zachodniopomorskim”, ma charakter ciągły do momentu zrekrutowania wszystkich grup.

Szczegóły, regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej/  

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z oferowanego wsparcia oraz do zaangażowania i aktywnego udziału w realizacji ww. projektów.

Załączniki

List polecający MEN
Data: 2018-06-12, rozmiar: 54 KB
Informacja o projekcie – zachodniopomorskie
Data: 2018-06-12, rozmiar: 194 KB
Pismo do dyrektorów – zachodniopomorskie
Data: 2018-06-12, rozmiar: 330 KB