30 listopada 2023

Komunikat dotyczący e-Doręczeń

Uprzejmie przypominamy, że na takie podmioty publiczne jak przedszkola, szkoły i placówki (wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), które są zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych został nałożony obowiązek stosowania tzw. e-Doręczeń.

Najważniejsze daty

Zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 285) oraz komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023r. (Dz.U. z 2023r. poz. 1077), zmienionym w dniu 22 listopada 2023r. (Dz.U. z 2023r.  poz.  2540), podmiot publiczny, w tym – podmiot, dla którego organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, powinien stosować e-Doręczenia od dnia 30 grudnia 2023 r. w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE). Natomiast w zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej (PUH), termin rozpoczęcia stosowania tego rozwiązania dla tych podmiotów to dzień 1 października 2029 r.

Za działalność wskazanych powyżej podmiotów odpowiada jego organ prowadzący. Organizacyjnie, podmioty te są formą wykonywania zadań oświatowych tego organu i zespołem środków wyodrębnionym z jego środków. Podmioty te nie mają osobowości prawnej, swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu organu prowadzącego, a dochody odprowadzają na jego rachunek. Z tych właśnie powodów termin na wprowadzenie e-Doręczeń jest dla nich taki sam jak dla organu prowadzącego, który je założył.

Jednocześnie informujemy, aktualnie w internetowym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej ukazał się komunikat, z którego m.in. wynika, iż Ministerstwo Cyfryzacji wystąpiło z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia doręczeń elektronicznych na 1 stycznia 2025 r. Ta zmiana pozwoli Ministrowi Cyfryzacji dokonać dłuższego przesunięcia daty wdrożenia obowiązku korzystania z e-Doręczeń.

Dodatkowe informacje

Aktualne komunikaty Ministra Cyfryzacji w zakresie terminów wdrażania e-Doręczeń, szczegóły dotyczące stosowania e-Doręczeń w praktyce, w tym – instrukcje użytkowania i najczęściej zadawane pytania, znajdziecie Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/e-doreczenia