24 maja 2018

Ceremoniał uroczystości

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego,

w myśl zapisów preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zmianami) oraz zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy kształcenia ogólnego (…) (Dz.U.2017.356) kształcenie i wychowanie w polskim systemie edukacji ma na celu, m.in., rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego szkoła, w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym, podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

Wiele uroczystości szkolnych odbywa się z udziałem symboli narodowych, np. zbliżające się zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym, istotną rolę pełni przyjęty w szkole ceremoniał z udziałem sztandaru szkoły i jego celebracji, opisujący zasady przeprowadzania tych uroczystości, ponieważ ma wpływ na postawy patriotyczne uczniów, uczy szacunku do tradycji własnego narodu, godnego traktowania Symboli Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewątpliwie za jakość i przebieg uroczystości szkolnych odpowiadają dyrektor i nauczyciele – nie bez znaczenia jest również dochowanie precedencji.

Mając powyższe na uwadze, proszę o zatroszczenie się o taki przebieg organizowanych u Państwa uroczystości, który stanie się wzorem dla społeczności szkolnej i umożliwi wszystkim uczestnikom doświadczenie pozytywnych emocji.

 

Z poważaniem,
Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Magdalena Zarębska-Kulesza