9 września 2022

Akcja edukacyjna „Orlęta. Grodno ‘39”

Minister Edukacji i Nauki objął patronatem akcję edukacyjną „Orlęta. Grodno ‘39” promującą i popularyzującą najnowszą filmową produkcję Telewizji Polskiej oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych pod tym samym tytułem. 

Scenariusze zajęć oraz wideo-lekcje

Jest to doskonała okazja do przybliżenia młodym ludziom tematu Orląt grodzieńskich i obrony przed sowieckim najeźdźcą w 1939 r. W ramach akcji edukacyjnej zostały opracowane scenariusze zajęć oraz wideo-lekcja, które można pobrać na stronie promującej film. Wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi i plakatem stanowią zestaw materiałów, które nauczyciele mogą pokazywać na lekcjach i przybliżać tematykę rocznicy sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku.

Cel akcji edukacyjnej

Ogólnopolska akcja edukacyjna ma na celu szerokie rozpowszechnianie wiedzy stanowiącej podstawę programową nauczania dzieci i młodzieży oraz propagowanie postaw patriotycznych i społecznych. Jest doskonałą formą realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie:

 • Wychowania zmierzającego do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
 • Wsparcia edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowania krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Walory edukacyjne filmu i scenariuszy 

 1. Fabuła filmu i przygotowane scenariusze lekcji mogą mieć zastosowanie w nauczaniu takich przedmiotów jak: język polski, historia, WOS, HIT
 2. Dzięki pracy zgodnie ze scenariuszami uczniowie pozyskują następującą wiedzę i umiejętności:
  1. potrafią wskazać najważniejszych twórców „pokolenia Kolumbów”, a także podać definicję i pochodzenie tego określenia,
  2. znają cechy charakterystyczne twórczości autorów urodzonych ok. 1920 roku, poruszających w swoich dziełach tematykę wojenną,
  3. dostrzegają analogie między literackim i filmowym portretem „straconego pokolenia”,
  4. potrafią wskazać motywy apokaliptyczne i katastroficzne w dziełach literackich i filmowych podejmujących temat II wojny światowej,
  5. wiedzą, że celem dzieł literackich i filmowych może być upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych,
  6. nabywają wiedzę faktograficzną na temat udziału ZSRR w kampanii wrześniowej i aneksji wschodnich województw Rzeczypospolitej,
  7. potrafią wyjaśnić znaczenie pojęcia „Orlęta grodzieńskie”, scharakteryzować sylwetki obrońców Grodna i nakreślić przebieg walk z Armią Czerwoną,
  8. dostrzegają rolę źródeł historycznych (dokumentów pisanych, relacji świadków historii itp.), opracowań naukowych (historiografii) oraz tekstów kultury (filmu) w podtrzymywaniu pamięci o przeszłości,
  9. są w stanie przedstawić szczegółowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz grupy posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej,
  10. ugruntowują swoją potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych,
  11. rozwijają empatię, umiejętność pracy w zespole, myślenie krytyczne, umiejętność dyskusji oraz posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,
  12. wyrażają swoje zdanie na temat dyskryminacji określonych grup mniejszościowych.