Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Nowe rozwiązania prawne w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

I. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia dzieci i młodzieży – rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach przewidziana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola/szkoły, ale z różnych względów nie mogą realizować wszystkich zajęć przedszkolnych/edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym/szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje realizację zajęć zarówno wspólnie z oddziałem jak i indywidualnie z uczniem. Taka forma pomocy organizowana jest na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej - (Dz.U.2017.1591 oraz Dz.U.2017.1643);

II. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie – rozwiązania wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Na wniosek rodziców dziecka/ pełnoletniego ucznia i na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka/ucznia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, prowadzi się tę formę kształcenia w miejscu pobytu dziecka/ucznia (dom rodzinny lub placówka). W ramach tej formy nauczania realizowane są wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Dyrektor, dbając o integrację dziecka/ucznia, umożliwia mu udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych/szkolnych oraz w wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych. Jeśli stan zdrowia dziecka ulegnie poprawie, dyrektor przedszkola/szkoły może, na wniosek rodziców oraz na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zawiesić organizację tej formy nauki lub od niej odstąpić - (Dz.U.2017.1616 oraz Dz.U.2017.1656);

III. Realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych – rozwiązanie wdrożone rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zajęcia wychowania przedszkolnego/edukacyjne, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka/ucznia, mogą być realizowane indywidualnie z dzieckiem/uczniem, w grupie liczącej do 5 uczniów lub z zespołem rówieśniczym. Realizacja tych programów wdrażana jest w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

  Akceptuję pliki cookie na tej stronie.